Сторінка юрисконсульта

femida

Exclamation Mark and Angry ManВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ТА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК

Exclamation Mark and Angry ManУмови та порядок переведення студентів коледжу з контрактної форми навчання на навчання за кошти держзамовлення

       Чому випускнику важливо влаштуватися на роботу офіційно після закінчення коледжу?

 

      Лікарська таємниця та відповідальність за її розголошення

 

Чи забезпечуються житлом випускники направлені на роботу в іншу місцевість?

Згідно Наказу №367 від 25.12.1997 Міністерства охорони здоров’я України
“Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням” випускники, якi одержали направлення на роботу в iншу мiсцевiсть, а також члени їх сiмей забезпечуються житлом згiдно з чинним законодавством та умовами направлення. Право на безплатне користування житлом з опаленням i освiтленням мають: медичнi та фармацевтичнi працiвники (лiкарi, провiзори, фахiвцi з базовою та неповною вищою медичною та фармацевтичною освiтою незалежно вiд найменування посади), якi проживають i працюють у сiльськiй мiсцевостi та селищах мiського типу.  Випускники, яких не забезпечено житлом згiдно з угодою i якi продовжують працювати за призначенням пiсля закiнчення визначеного термiну, зберiгають право на позачергове одержання житла, незалежно вiд строку роботи за цим призначенням. За випускниками, якi одержали направлення на роботу в iншу мiсцевiсть, житло за попереднiм мiсцем проживання зберiгається згiдно iз чинним законодавством.

Хоча на практиці буває, що уповноважені особи місцевої влади відмовляють випускникам в наданні житла мотивуючи це його відсутністю, але, як бачимо, даний Наказ вказує на обов’язок надання відповідного житла. Нерідко і зустрічаються випадки коли випускнику пропонують для проживання приміщення, яке непридатне для цих цілей.  Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” зазначає, що безоплатне житло, надане в користування особам, які працюють  сiльськiй мiсцевостi i селищах мiського типу має бути з освітленням та опаленням. В відповідності ж з Житловим кодексом, будь-яке приміщення для проживання повинно відповідати санітарним та технічним вимогам визначеним законодавством. Окрім безкоштовного житла, для осіб направлених в сільську місцевість, передбачено також: пільгове забезпечення телефоном,  надання пiльг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством i будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту, безоплатне одержання у власнiсть земельної дiлянки в межах земельної частки (паю) члена сiльськогосподарського пiдприємства, сiльськогосподарської установи та органiзацiї, розташованих на територiї вiдповiдної ради, iз земель сiльськогосподарського пiдприємства, сiльськогосподарської установи та органiзацiї, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не бiльше норм безоплатної передачi земельних дiлянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства. Що правда, всі перелічені вище права, в тому числі і на забезпечення житлом, фінансуються коштами державного бюджету, тобто залежать від суми коштів, які кожного року виділяються на дані цілі Законом України Про державний бюджет.

В відповідності до Наказу №341/651/619/769 від 13.09.2006  Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження Порядку забезпечення працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням відповідно до пункту “ї” частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я.”, гарантiї надаються незалежно вiд того, хто є наймачем (власником) житла i форми власностi на нього. Працiвникам, якi перебувають вiдповiдно до законодавства у вiдпустцi по догляду за дитиною (у тому числi без збереження заробiтної плати), гарантiї надаються на таких самих умовах, що i працюючим.  Особи, якi працюють за сумiсництвом, користуються гарантiями за мiсцем основної роботи. Медичним працiвникам, якi працюють на умовах неповного робочого дня, гарантiї надаються на загальних пiдставах, якщо вказана робота для них є основною.

При вступі на роботу варто ознайомитись з нормами Колективного договору за місцем роботи, адже він може містити додаткові гарантії працівникам пов’язані з отримання житла. При порушенні Вашого права на отримання житла або в разі отримання житла, що не відповідає санітарним та іншим нормам рекомендуємо Вам письмово звертатись до органів державної влади та місцевого самоврядування з проханням вирішити дане питання, зокрема до місцевих рад, до відділів та департаментів охорони здоров’я і т.д.

      Отже ненадання житла випускникові направленому в сільську місцевість або надання житла, що не відповідає законним вимогам  є порушенням норм чинного законодавства і як зазначає ст.80 Закону України №2801-XII від 19.11.1992 : «Особи, виннi у порушеннi законодавства про охорону здоров’я, несуть цивiльну, адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.»

 

Юрисконсульт Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка

Костуренко Євген Миколайович

 

Виплата допомоги випускникам

        Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 390 від 28.05.2012 року «Про затвердження Порядку надання одноразової адресноїгрошової допомоги випускникам вищих навчальних закладiв, якi здобули освiту за напрямами iспецiальностями медичного та фармацевтичного профiлiв» випускник коледжу, який навчався за державним замовленням, направлений на роботу на посаду молодшого медичного працівника  в сiльську мiсцевість та селища мiського типу та уклав у поточному роцi на строк не менше як три роки договiр про роботу з відповідним закладом чи установою охорони здоров’я, отримує, за рахунок вищого навчального закладу, одноразову адресну грошову допомогу у п’ятикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати. (з 01.10.2013р. дана сума становить 5735 грн.)

Згідно пункту 4 Порядку, затвердженого вище вказаним Наказом МОЗ, для отримання даної грошової допомоги випускник надає до вищого навчального закладу наступні документи: 1)копiю трудової книжки; 2)договір про роботу в закладах охорони здоров’я, що розтащований в сiльськiй мiсцевостi та селищах мiського типу, що укладений на строк не менше, як три роки.

Для отримання даної допомоги необхідно

1) написати заяву на отримання адресної грошової допомоги;

2) надати завірену закладом охорони здоров’я копію трудового договору укладеного не менше ніж на 3 роки;

3) надати завірену закладом охорони здоров’я копію трудової книжки.

 

ВИПЛАТА ДОПОМОГИ ВИПУСКНИКАМ, ЩО МАЮТЬ СТАТУС ДІТЕЙ СИРІТ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

        Відповідно до Постанови КМУ №226 від 05.04.1994р. студентам з числа дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, що навчалися в вищих навчальних закладах i перебували на повному державному утриманнi, при їх працевлаштуваннi виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi шести прожиткових мiнiмумiв. Свідоцтвом того, що випускник працевлаштувався є довідка з місця роботи, що відповідає всім вимогам законодавства (має номер, дату, підпис керівника, печатку і т.д.). Дана допомога виплачується випускнику до досягнення ним 23 років. Розмір допомоги становить 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто з 01.01.2013р. по 01.12.2013р. – 6882 грн. Зверніть увагу на те що по допомогу випускник повинен звернутись до кінця фінансового року. Тобто випускник 2013 року звертається за допомогою до 31.12.2013р. (враховуючи особливості діяльності бюджетних організацій – бажано, відразу як виникне така можливість).

Також, такому випускнику виплачується грошова компенсацiя у розмiрi не менш як 40 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, для придбання одягу i взуття, про що випускник пише заяву. 40 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з 01.01.2013р. по 01.12.2013р. становлять 680 грн.

Дані виплати проводяться також випускникам, що мають відповідний статус і призвані на строкову військову службу, знаходяться на обліку в центрі зайнятості або не працевлаштовані, але випускник – вагітна жінка чи доглядає дитину до трьох років (за наявності підтверджуючих документів).

    За додатковою інформацією можна звертатись в бухгалтерію коледжу або до юриста коледжу.

 

 Юрист Кременчуцького медичного коледжу Костуренко Євген Миколайович

Print Friendly, PDF & Email

Коментаріїв немає.

Сповістити про
avatar